Doctor Liora Shor

Doctor Liora Shor
Dental Surgeon / hygienist

 

20, Haim Vital
6608822 Tel Aviv

 

Visit the clinic